نویسنده = محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-68

علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی