نویسنده = عبدالحمید معرفی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-272

عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید عقیل حسینی