نویسنده = حسین عیوضلو
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 139-171

حسین عیوضلو