نویسنده = صادق الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 255-280

صادق الهام