نویسنده = حسن آقا نظری
تعداد مقالات: 3
3. جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 29-41

حسن آقا نظری