نویسنده = قهرمان عبدلی
تعداد مقالات: 1
1. انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 165-183

قهرمان عبدلی؛ سید حسن قوامی