نویسنده = احمد شعبانی
تعداد مقالات: 5
1. طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-74

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


2. بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-154

احمد شعبانی؛ علی‌اکبر کریمی


4. نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-64

احمد شعبانی؛ محمدمهدی نجفی علمی


5. چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 77-112

داود نصرآبادی؛ احمد شعبانی