نویسنده = عبدالمحمد کاشیان
تعداد مقالات: 3
2. طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-74

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


3. برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-106

محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان