نویسنده = محمد لشکری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-128

محمد لشکری؛ زکیه مهرپارسا