نویسنده = حمید تابلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-106

حمید تابلی؛ اسما کوچک زاده