نویسنده = باقر حسامی عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-112

هادی غفاری؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمدامین بهزادی موحد