کلیدواژه‌ها = زکات
تعداد مقالات: 9
1. اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 309-336

مهدی بادپا


3. مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-112

هادی غفاری؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمدامین بهزادی موحد


4. طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-74

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


5. پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-26

محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی


6. برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-106

محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان


8. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 141-170

علی فرهادیان آرانی؛ بلال وثوق


9. تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 119-153

محمد مهدی عسکری؛ مهدی اسماعیل پور دره