تعداد مقالات: 171
101. رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-125

سیداحسان خاندوزی


102. مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-131

حسن کیائی؛ حمید ابریشمی؛ حسن سبحانی


104. ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-151

فاطمه قاسمی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ اصغر ابوالحسنی؛ سیدعباس موسویان؛ کامران ندری


105. تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-172

سیدمجتبی فائزی؛ حمید ابریشمی؛ حمید پاداش


108. پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-148

ایمان باستانی‌فر؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا


109. بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-148

احمد شعبانی؛ سیدعلی سبحانی‌ثابت


110. بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-140

محمدزمان رستمی؛ محمد هادی رستمی


111. بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-128

سید حسن قوامی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر


112. مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-112

هادی غفاری؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمدامین بهزادی موحد


113. اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 309-336

مهدی بادپا


115. آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-150

سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان پور؛ محمدرسول حشمتی


116. جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 155-182

کامران ندری؛ وهاب قلیچ


119. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 141-170

علی فرهادیان آرانی؛ بلال وثوق


120. رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 121-141

علی سعیدی؛ محمد هادی زاهدی وفا


121. انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 165-183

قهرمان عبدلی؛ سید حسن قوامی


122. بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-165

نیکو دولتی؛ ابوالفضل جعفری


125. مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-157

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مصطفی رشیدی طغرالجردی