دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388 
2. ابعاد شناخت ربای جاهلی

صفحه 37-70

غلام رضا مصباحی مقدم؛ خلیل اله احمدوند