دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-204 (بهار و تابستان 1389) 
3. تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی

صفحه 67-89

غلام رضا مصباحی مقدم؛ محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


4. بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

صفحه 99-124

دکتر کیومرث سهیلی؛ دکتر محمد نقی نظرپور؛ سید میثم حسنیان