دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-184 (بهار و تابستان 1390) 
1. حد بهینه پیش¬گیری از اسراف

صفحه 5-30

احمد شعبانی؛ وحید بیگدلی


2. بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

صفحه 31-58

غلامرضا مصباحی مقدم؛ احسان آقاجانی معمار؛ محمد عظیم زاده آرانی؛ حسین میسمی


5. نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی

صفحه 125-140

محمد لشکری؛ صادق بافنده ایمان دوست