دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1391 (علمی- پژوهشی) 
7. نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین

صفحه 141-161

اسداله فرزین وش؛ محمدتقی محبی