دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1392 (علمی- پژوهشی)