دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-176 (علمی- پژوهشی) 
3. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم

صفحه 61-90

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی رعایائی؛ مهدی همتیان


6. مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام

صفحه 133-157

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مصطفی رشیدی طغرالجردی