دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1393 (علمی- پژوهشی) 
3. اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران

صفحه 83-112

حشمت اله عسکری؛ بهروز بادپا


6. تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی

صفحه 159-191

زینب وثوقی؛ محمد واعظ برازانی؛ حجت اله عبدالملکی