دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-192 
5. ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی

صفحه 121-151

فاطمه قاسمی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ اصغر ابوالحسنی؛ سیدعباس موسویان؛ کامران ندری