دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-220 
6. امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام

صفحه 173-209

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ علی صالح‌آبادی؛ سیدامیرحسین اعتصامی