دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-240 
2. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

صفحه 37-58

مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی؛ فاطمه یاقوتی جعفرآباد


3. نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی

صفحه 59-84

محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر