دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-244 
2. نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال

صفحه 31-58

مرتضی مرتضوی کاخکی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدحسین حسین زاده