دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 193-432 
3. مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی

صفحه 249-272

عبدالحمید معرفی محمدی؛ سید عقیل حسینی


6. مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام

صفحه 337-360

محمود کریمی؛ سید سلمان مرتضوی؛ محمد مهدی سیفی