اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدهادی زاهدی‌وفا

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

zahediisu.ac.ir

سردبیر

محمدمهدی عسکری

اقتصاد ریاضی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

m.askariisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کریم اسلاملوئیان

اقتصاد بین‌الملل استاد دانشگاه شیراز

keslamlorose.shirazu.ac.ir

مسعود درخشان

اقتصاد ریاضی و بهینه‌سازی استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

derakhshancsr.ir

محمدهادی زاهدی‌وفا

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

zahediisu.ac.ir

مهدی صادقی شاهدانی

اقتصاد مدلسازی انرژی استاد دانشگاه امام صادق(ع)

sadeghiisu.ac.ir

سیدعباس موسویان

فقه اقتصادی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

samosavianyahoo.com

غلامرضا مصباحی‌مقدم

فقه اقتصادی استاد دانشگاه امام صادق(ع)

gh.misu.ac.ir

عباس عرب‌مازار

اقتصادسنجی و توسعه دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

ab_arabmazarsbu.ac.ir

محمدمهدی عسکری

اقتصاد ریاضی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

m.askariisu.ac.ir

حسین عیوضلو

اقتصاد پولی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

ayvazlouisu.ac.ir

کاظم یاوری

اقتصاد بین‌الملل و توسعه استاد دانشگاه تربیت مدرس

kyavarimodares.ac.ir

مدیر داخلی

محمد سلیمانی

علوم اقتصادی استادیار دانشگاه امام صادق(ع)

solimaniisu.ac.ir
021-88094001-537