دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی (IES) - واژه نامه اختصاصی