دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی (IES) - اصول اخلاقی انتشار مقاله