دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1399 
2. جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

صفحه 35-62

غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ مهدی نجفی ضیاء