1. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-58

10.30497/ies.2016.1897

مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی؛ فاطمه یاقوتی جعفرآباد