1. نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-58

10.30497/ies.2017.1987

مرتضی مرتضوی کاخکی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدحسین حسین زاده