1. پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-148

10.30497/ies.2016.1900

ایمان باستانی‌فر؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا