1. بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-128

10.30497/ies.2018.2232

سید حسن قوامی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر