1. زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-178

10.30497/ies.2018.2234

محمد پارسائیان؛ منصور پهلوان