1. واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 153-180

10.30497/ies.2021.75618

محمد سلیمانی؛ محمد‌حسین بهمن‌پور خالصی


2. جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت*

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 323-346

10.30497/ies.2020.2783

حسن کیائی؛ محمد سلیمانی


3. آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-68

10.30497/ies.2018.2332

مرتضی اکبرزاده؛ محمد سلیمانی


4. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-58

10.30497/ies.2017.2105

محمد عندلیب؛ محمد سلیمانی


5. بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 177-198

10.30497/ies.2016.1902

محمد سلیمانی؛ مرتضی عربلو