1. تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-38

10.30497/ies.2016.1797

صاحبه محمدیان‌منصور؛ ابوالقاسم گلخندان