1. ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-198

10.30497/ies.2016.1802

سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی