1. بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-30

10.30497/ies.2017.1986

عباس مصلایی‌پور؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد