1. جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-62

10.30497/ies.2020.2774

غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ مهدی نجفی ضیاء