1. بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 201-232

10.30497/ies.2020.2779

محمد اسماعیل توسلی؛ محمد نصر اصفهانی