1. مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 337-360

10.30497/ies.2019.2368

محمود کریمی؛ سید سلمان مرتضوی؛ محمد مهدی سیفی