1. تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-48

10.30497/ies.2011.1096

احمد شعبانی


2. حد بهینه پیش¬گیری از اسراف

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-30

10.30497/ies.2011.1088

احمد شعبانی؛ وحید بیگدلی


3. قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 37-68

10.30497/ies.2010.1083

احمد شعبانی؛ احمد بهاروندی


4. سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 95-119

10.30497/ies.2009.1293

احمد شعبانی؛ محمد سلیمانی