1. مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 93-120

10.30497/ies.2011.1099

علی غلامی؛ سید محمد علی پوربخش