1. طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-218

10.30497/ies.2020.75470

سید سعید شمسی نژاد؛ سید عباس موسویان


2. آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-150

سید عباس موسویان؛ محمدرضا مهربان پور؛ محمدرسول حشمتی


3. تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-91

حسین میسمی؛ سید عباس موسویان؛ محسن عبدالهی؛ حامد امرالهی