نویسنده = احمد شعبانی
بررسی فقهی انتشار رمزارز نفت‌پایه توسط جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 1، مهر 1400، صفحه 1-37

10.30497/ies.2022.239237.1865

احمد نوروزی؛ احمد شعبانی


طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 39-74

10.30497/ies.2016.1798

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 107-154

10.30497/ies.2015.1619

احمد شعبانی؛ علی‌اکبر کریمی


زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)

دوره 6، شماره 1، آبان 1392، صفحه 35-60

10.30497/ies.2013.1508

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 39-64

10.30497/ies.2013.1452

احمد شعبانی؛ محمدمهدی نجفی علمی


چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

دوره 1، شماره 1، آبان 1387، صفحه 77-112

10.30497/ies.2008.2410

داود نصرآبادی؛ احمد شعبانی