1. تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-99

10.30497/ies.2018.2231

داوود منظور؛ اصغر آقا مهدوی؛ مسعود امانی؛ روح اله کهن هوش نژاد