1. تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

دوره 13، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 247-287

10.30497/ies.2021.75621

مرضیه اعوانی؛ عبدالمحمد کاشیان؛ علیرضا عرفانی


2. تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 361-406

10.30497/ies.2019.2369

عبدالمحمد کاشیان؛ احمد شعبانی؛ محمد مهدی عسکری


3. طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 39-74

10.30497/ies.2016.1798

احمد شعبانی؛ عبدالمحمد کاشیان


4. برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 69-106

10.30497/ies.2015.1618

محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان