1. واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-84

10.30497/ies.2020.75466

محمد مهدی عسکری؛ حسین عیوضلو؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی موسوی بررودی


2. آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف)

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 137-170

10.30497/ies.2020.2777

وحید یاوری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مجتبی نصراللهی نسب


3. بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-88

10.30497/ies.2018.2333

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی پاک دات


4. ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-118

10.30497/ies.2016.1899

مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی


5. مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-157

10.30497/ies.2013.1512

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مصطفی رشیدی طغرالجردی


6. بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-38

10.30497/ies.2013.1451

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی


7. تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-35

10.30497/ies.2009.1290

مهدی صادقی شاهدانی؛ احمد عاملی