1. «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 263-293

10.30497/ies.2020.2781

محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمد جواد رضائی


2. استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-85

10.30497/ies.2017.2106

حمیدرضا مقصودی؛ محمد نعمتی


3. نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-84

10.30497/ies.2016.1898

محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر


4. نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-27

10.30497/ies.2012.1444

الیاس نادران؛ محمد نعمتی