1. بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 117-154

10.30497/ies.2020.75468

حسین غفورزاده آرانی؛ امیر خادم علیزاده؛ محمود عیسوی؛ سیداحسان خاندوزی